Bài học Trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Ai chịu trách nhiệm cho cuộc đời của bạn !