Bài học Trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bài học 1.2 : Bạn có thể sống bất cứ nơi đâu với nghề kinh doanh Forex